In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

‘Blok Fragment’ vs ‘State Archives Copy’  ‘Blok Fragment’ vs ‘Nationaal Archief Kopie’

2012/05/12 16:08, 0 comments  12/05/2012 16:08, 0 reacties

Two ‘original’ versions of the illustration of ‘the Murderer’s Bay’ are known to have survived (both now in the National Archives in The Hague): the version in the most complete journal, the so-called State Archives Copy and a version on a single surviving leaf, the Blok Fragment. A comparison. Voor zover bekend hebben twee ‘originele’ versies van de illustratie van ‘de Moordenaarsbaai’ het overleefd (beide nu in het Nationaal Archief in Den Haag): de versie in het meest complete journaal, de zogenaamde Nationaal Archief Kopie en een versie op een enkel overgebleven vel, het Blok Fragment. Een vergelijking.

(No) extra information in the lower left corner and (no) firing cannons from the stern. (Geen) extra informatie in de hoek linksonder en (geen) vurende kanonnen vanaf de achtersteven.

Vertical – vs – horizonal captions. Vertikale – vs – horizontale bijschriften.

Three – vs – two firing cannons from the Heemskerck. Drie – vs – twee vurende kanonnen vanaf de Heemskerck.

Oars on both sides – vs – Oars on one side. Roeispanen aan beide kanten – vs – Roeispanen aan één kant.

One of the small waka is clearly a double hull canoe – vs – All small waka are apparently single canoes. Eén van de kleine waka is duidelijk een dubbelromp kano – vs – Alle kleine waka lijken enkele kano’s te zijn.

Twelve – vs – eleven men in the central waka (the twelfth is partly conceiled in the Blok Fragment ). Twaalf – vs – elf mannen in de centrale waka (de twaalfde is in het Blok Fragment gedeeltelijk verborgen).

The men have a feather – vs – no feather in their hair (corresponding with the journal’s text). De mannen hebben een veer – vs – geen veer in hun haar (overeenkomstig de tekst in het journaal).

The large waka consists clearly of two hulls lashed together – vs – The construction of the large waka is not so clear. De grote waka bestaat duidelijk uit twee samengebonden rompen – vs – De constructie van de grote waka is niet zo duidelijk.

The central ships have no large flags at the stern and the others fly to the left – vs – The central ships have large flags at the stern and they fly to the right. De centrale schepen hebben geen grote vlaggen bij de achtersteven en de andere vlaggen wapperen naar links vs de centrale schepen hebben grote vlaggen bij de achtersteven die naar rechts wapperen.

Three Maori swim towards the Dutch rowboat and no Dutchmen are in the water. The Maori appear to be naked – vs – No Maori in the water but two Dutchmen are. The Maori seem to wear some sort of loinclot. Drie Maori zwemmen richting de Nederlandse roeiboot en er liggen geen Nederlanders in het water. De Maori lijken naakt te zijn – vs – Er zijn geen Maori in het water maar wel twee Nederlanders. De Maori lijken een soort lendendoek te dragen.

Light – vs –  heavier touch of drawing style and the use of green for the trees in the Blok Fragment. Lichte – vs – zwaardere toets qua tekenstijl en het gebruik van groen voor de bomen in het Blok Fragment.

The use of blue for the wavesin the foreground – vs – no use of blue for waves. Het gebruik van blauw voor de golven in de voorgrond – vs – geen gebruik van blauw voor golven.

During the voyage of Abel Tasman different people kept journals and made drawings. The most important artist was Isaac Gilsemans. On return in Batavia in 1643 all this material was collected and based on this several ‘definitive’ journals were compiled. The text wasn’t written by Tasman himself, but was dictated and then signed by him. It is not even certain if Isaac Gilsemans made the final drawings himself or if this was (partly) done by others. Tijdens de reis van Abel Tasman werden er door verschillende personen journaals bijgehouden en tekeningen en landprofielen gemaakt. De belangrijkste tekenaar was Isaac Gilsemans. Bij terugkomst in Batavia werd al dit materiaal verzameld door Tasman en op basis hiervan werden meerdere ‘definitieve’ journaals gecompileerd. De tekst werd niet door Tasman zelf geschreven, maar door hem gedicteerd en vervolgens ondertekend. Het is ook niet met zekerheid te zeggen of Isaac Gilsemans zelf de definitieve illustraties maakte of dat dit ook (deels) werd uitbesteed.

Source: R.D.J. Collins: Abel Tasman in New Zealand waters: the pictorial record (in: Bulletin of New Zealand Art History, n.12, 1991). Based on these differences, Collins concludes that the Blok Fragement precedes the State Archives Copy and are made by different artists. Bron: R.D.J. Collins: Abel Tasman in New Zealand waters: the pictorial record (in: Bulletin of New Zealand Art History, n.12, 1991). Collins concludeert, gebaseerd op de verschillen, dat het Blok Fragment voorafgaat aan de Nationaal Archief Kopie en dat de illustraties door verschillende kunstenaars zijn gemaakt.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest