In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

about the encounter  over de ontmoeting

In Aotearoa/New Zealand, in December 1642, the first encounter between Māori and Europeans took place. In Mohua (now Golden Bay) Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman met eachother. Perhaps because of miscommunication on both sides people died and got wounded. Abel Tasman named the place Moordenaers Baÿ (Murderer’s Bay) en the ‘discovered’ land Staete Landt. In december 1642 vond in Aotearoa/Nieuw-Zeeland de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen. In Mohua (nu Golden Bay) troffen Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman elkaar. Wellicht door miscommunicatie vielen er daarbij doden en gewonden aan beide kanten. Abel Tasman noemde de plek vervolgens Moordenaers Baÿ en het ‘ontdekte’ land Staete Landt.

The meeting is represented from a seventeenth-century European perspective in the now iconographic illustration of Murderer’s Bay by Isaac Gilsemans. This illustration, in which different situations are pictured simultaneously, is the first image of Māori made by Europeans. It has been a major influence on the European perception of Māori (as being violent) and New Zealand as a whole. De ontmoeting wordt vanuit 17e eeuws Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de Moordenaarsbaai. Deze illustratie, waarin meerdere situaties worden samengebracht, is de eerste afbeelding van Māori door Europeanen. Het is van grote invloed geweest op de beeldvorming van Māori (bijvoorbeeld als zijnde gewelddadig) en Nieuw-Zeeland als geheel.

Although the meeting had no direct consequences, it formed the prelude to the later arrival of Europeans and the eventual colonisation of the entire country. It took another 127 years before the British Captain James Cook visited Aotearoa as the next European (carrying aboard a copy of the journal of Abel Tasman). Ngati Tūmatakōkiri, believed to be the tribe that met Abel Tasman, had already been largely relocated and destroyed by other tribes by then. Although descendants of Ngati Tūmatakōkiri still exist, among Māori hardly any stories about the encounter have survived. Hoewel de ontmoeting zonder directe gevolgen bleef, vormde ze de opmaat tot de latere komst van Europeanen en de uiteindelijke kolonisatie. Het duurde nog 127 jaar voordat Captain Cook als volgende Europeaan Aotearoa aandeed (met aan boord een kopie van het journaal van Abel Tasman). Ngāti Tūmatakōkiri, naar wordt aangenomen de stam die Abel Tasman ontmoette, was toen al grotendeels verdreven en vernietigd door andere stammen. Hoewel er nog afstammelingen van Ngāti Tūmatakōkiri bestaan, zijn er onder Māori niet of nauwelijks verhalen over de ontmoeting overgeleverd.

Perhaps partly because of this one-sided reporting, ‘the encounter in Murderer’s Bay’ and its representation in the famous illustration is mostly described and studied from a Western perspective. Despite the obvious cultural, artistic and social importance of the artwork for both Aotearoa/New Zealand and the Netherlands, it has received relatively little attention. Despite the fact that several reports of the voyage of Tasman have been preserved, there remains much room for speculation about various details. It remains difficult to fully understand what really happened in 1642. Wellicht mede door deze ‘eenzijdige berichtgeving’ wordt de ‘ontmoeting in de Moordenaarsbaai’ en de verbeelding ervan in de bekende illustratie veelal vanuit westers perspectief beschreven en bestudeerd. Ondanks het overduidelijke cultuurhistorische, artistieke en maatschappelijke belang van de illustratie voor zowel Aotearoa/Nieuw-Zeeland als Nederland, is er relatief weinig aandacht voor geweest. Hoewel er meerdere verslagen van de reis van Tasman bewaard zijn gebleven, blijft er veel ruimte over voor speculatie over verschillende details. Het blijft moeilijk om volledig te begrijpen wat er zich destijds in 1642 echt heeft afgespeeld.

 

Project View on Golden Bay Project Zicht op Golden Bay

The meeting in December 1642 was a meeting between two cultures and the event and the illustration do not stand on their own: they touch upon major societal issues, both in present-day New Zealand and the Netherlands. It takes imagination to achieve a better understanding of this, from different perspectives. Therefore, Project View on Golden Bay invites artists, writers and researchers from both New Zealand and the Netherlands to present their views on the illustration and on the subject. The goal is to ‘reconstruct’ this iconic image of Aotearoa / New Zealand from various perspectives. De ontmoeting in december 1642 was een ontmoeting tussen twee culturen en de gebeurtenis en de illustratie ervan staan daarbij niet op zichzelf: ze raken aan belangrijke thema’s in zowel de huidige Nieuw-Zeelandse als Nederlandse maatschappij. Om tot een beter begrip hiervan te komen is verbeeldingskracht vereist, vanuit verschillende perspectieven. Project Zicht op Golden Bay nodigt daarom kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland uit om hun visie te geven op de illustratie en op het onderwerp. Het doel is om zo dit oerbeeld van Aotearoa/Nieuw-Zeeland opnieuw op te bouwen vanuit diverse perspectieven.

History is made up of many stories about the same event. In View on Golden Bay this idea is literally translated into a book and an exhibition. De geschiedenis bestaat uit vele verhalen over dezelfde gebeurtenissen. In Zicht op Golden Bay wordt dit idee letterlijk vastgelegd in een boek en een expositie.


concept, website and photography ©Hartebeest