In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

about the project  over het project

The goal of project View on Golden Bay is to create a book (and an exhibition) about the meeting of Ngati Tūmatakōkiri and Abel Tasman in December 1642 as well as the significance of this encounter for Aotearoa, New Zealand and the Netherlands. The starting point is the famous illustration of this meeting. Using insights of artists, writers and researchers from both countries, this illustration will be reconstructed. Het doel van project Zicht op Golden Bay is de realisatie van een boek (en expositie) over de ontmoeting van Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman in december 1642 en de betekenis van deze ontmoeting voor Aotearoa, Nieuw-Zeeland en Nederland. Uitgangspunt vormt de bekende illustratie van deze ontmoeting. Met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit beide landen wordt deze illustratie opnieuw opgebouwd.

Click here to scroll through the image and watch it in detail. Klik hier om tot in detail door het beeld te kunnen scrollen.

Hartebeest invites you to react to the event and/or illustration in words and/or images. Hartebeest nodigt je uit om jouw reactie te geven op de gebeurtenis en/of illustratie in woord en/of beeld.

Your contribution can relate directly to the artwork itself – the illustration of the meeting between Abel Tasman and Māori in Golden Bay -, but it may also be placed in a broader (contemporary) context. The purpose of View on Golden Bay is not so much to find (historical) truth, but rather to focus on contemporary interpretations of the themes that the subject evokes. Je reactie kan direct betrekking hebben op de illustratie zelf, de ontmoeting tussen Abel Tasman en de Māori in Golden Bay, maar kan daarbij geplaatst worden in een bredere (actuele) context. Het doel van Zicht op Golden Bay is niet in de eerste plaats (historische) waarheidsvinding, maar richt zich vooral op hedendaagse interpretaties van de thema’s die het onderwerp oproept.

Your contribution may consist of new or existing work and may vary from one sentence to anything you can imagine (for some examples, click on ‘Contributions’. Het materiaal kan bestaan uit nieuw of reeds bestaand werk en kan variëren van één zin tot alles wat jij kunt bedenken (kijk voor enkele voorbeelden onder ‘bijdragen’).

The medium you use is free (text, image, video, 3D) as well as the dimensions. Het medium dat je gebruikt is vrij (tekst, beeld, video, ruimtelijk) evenals de afmetingen.

Hartebeest will divide the illustration of Gilsemans into rectangles. These rectangles will be enlarged until they become the pages of the book. On the pages that are thus created the submitted material will be placed. All the pages together will construct the new variant of Gilseman’s illustration. Hartebeest deelt de illustratie van Gilsemans op in vlakken. Deze vlakken worden uitvergroot tot de pagina’s van het boek. In de pagina’s die ontstaan wordt vervolgens het ingezonden materiaal verwerkt. De pagina’s vormen samengevoegd de nieuwe variant op Gilseman’s illustratie.

This is not to say that we will asign a particular rectangle to you, to which you would then have to respond. Instead, you are free to engage with the illustration in any way you like. Depending on its nature and size, your contribution will be placed on one or more pages. Hartebeest will collect and edit the contributions for publication. Your conbtribution may be sent to us digitally or physically by mail. Het is dus niet zo dat je op voorhand een detail van de illustratie krijgt waarop je bijdrage betrekking moet hebben. Afhankelijk van de aard en omvang van de bijdrage wordt deze geplaatst op één of meerdere pagina’s. Hartebeest verzamelt en redigeert de bijdragen tot een boek. Het materiaal kan digitaal of per post worden aangeleverd.

Please provide digital files as large as possible, digital photos at maximum size. Texts should be sent as Word or Texteditor files. If in doubt, please contact us. Lever digitale bestanden liefst zo groot mogelijk aan, digitale foto’s op maximaal formaat. Teksten als Word- of Teksteditor-bestand. Neem bij twijfel contact op.

Final submission date: October 1, 2012. Uiterlijke inleverdatum: 1 oktober 2012.

A great deal of information on the subject is fragmented and sometimes difficult to find. Hartebeest has attempted to collect what is out there and present it in a clear way in a pdf-document. In the pdf, you can find active links that refer to specific posts on the project’s website, where additional information can be found. In order to receive the document, go to ‘join the project’, fill in the form and we will send the pdf-document and briefing to you . Veel informatie over het onderwerp is versnipperd en soms lastig te vinden. Hartebeest heeft gepoogd dit te verzamelen en op een overzichtelijke manier te bundelen in een pdf-document. In de pdf staan actieve links die verwijzen naar specifieke berichten op de website, waarin aanvullende informatie te vinden is. Wil je dit document ontvangen, ga dan naar ‘doe mee met het project’, vul het contactformulier in en we sturen je het document en de briefing toe.

This website and pdf-document are intended as background information and inspiration for participants of the project. They do not pretend to be complete or flawless. Also, they do not want to dictate a framework in which you have to think. Hartebeest invites you to respond specifically from your perspective and interest. Deze website en het pdf-document zijn bedoeld als achtergrondinformatie en inspiratie voor deelnemers aan het project. Ze pretenderen niet volledig of foutloos te zijn. Ook willen ze niet de kaders bepalen waarbinnen gedacht moet worden. Hartebeest nodigt je uit om vooral te reageren vanuit jouw invalshoek en interesse.

 

Join the project  Meedoen aan het project

Would you like to join the project by submitting a contribution? Please, be welcome! Go to ‘join the project‘. Wil je meedoen met het project door materiaal aan te leveren? We nodigen je van harte uit! Ga naar ‘doe mee met het project‘.

Would you only like to respond to a post, or comment on someone else’s reaction? Please fill in the form below the post. We are looking forward to your reaction! Wil je alleen reageren op de verschillende berichten op de website of commentaar geven op een andere reactie? Vul dan het formulier onder een bericht in. We kijken uit naar je reactie!


concept, website and photography ©Hartebeest